Artikel 1 – Inhoud

  1. Staalsmederij.nl behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.
  2. Staalsmederij.nl kan er niet voor instaan dat de informatie op de website geschikt is voor het doel waarvoor deze door de bezoeker wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De bezoeker is zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie die op de website staat.

Artikel 2 – Intellectuele eigendomsrechten

  1. Deze website is eigendom van Staalsmederij.nl.
  2. Staalsmederij.nl behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan, zonder toestemming van Staalsmederij.nl of de rechthebbende, deze website of de daarop aangeboden informatie te kopiëren, te publiceren, te verspreiden, aan te passen, te verhuren, uit te lenen of te verkopen.
  3. Het is niet toegestaan deze website na te bouwen, methodes, programma’s of robots te gebruiken die de data van deze website of inhoud verzamelen, of extraheren, of watermerken, of auteursrechtvermeldingen uit de inhoud te verwijderen.
  4. Afdrukken van pagina’s zijn alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik.
  5. Als de bezoeker denkt dat bij het gebruik van een afbeelding of ander materiaal dat beschikbaar is gesteld door Staalsmederij.nl auteursrechten zijn geschonden, dan verzoeken wij u contact op te nemen via info@Staalsmederij.nl

Artikel 3 – Aansprakelijkheid

  1. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Staalsmederij.nl zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Staalsmederij.nl niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Staalsmederij.nl garandeert evenmin dat deze website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Staalsmederij.nl wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website nadrukkelijk van de hand.

Artikel 4 – Links naar websites van derden

  1. In het geval dat Staalsmederij.nl vanaf haar website links naar een website van een derde partij verschaft, of een derde toestaat een link van zijn website naar die van de Staalsmederij.nl website te plaatsen, dient de bezoeker zich ervan bewust te zijn dat Staalsmederij.nl geen garantie verleent en geen verantwoording accepteert met betrekking tot inhoud of praktijken van zulke derden of hun websites. Zulke websites staan niet onder controle van Staalsmederij.nl en Staalsmederij.nl verschaft deze links en/of staat deze uitsluitend toe als gemak voor de bezoeker. De opname van een link houdt geen aansluiting, bevestiging of aanname door Staalsmederij.nl in. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.